Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Deze website is eigendom van Wijnen Van Houcke.

Contactgegevens:
Wijnen Van Houcke
Krekelheedstraat 18
8570 Vichte

Adres maatschappelijk zetel:
Wijnen Van Houcke
Krekelheedstraat 18
8570 Vichte

Telefoon: +32 485 86 38 80
E-mail: info@wijnenvanhoucke.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0849.018.531

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wijnen Van Houcke of rechthoudende derden.

Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. De koopwaar blijft de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen. Het risico gaat over op de koper vanaf de levering.
  2. Al onze prijzen zijn inclusief het wettelijk btw tarief. De aangeduide prijzen zijn steeds per fles. De prijzen van onze producten worden slechts ten indicatieven titel opgegeven en verbinden ons niet. Prijzen vermeld op aanvaarde bestelbons zijn wel vaste prijzen.
  3. Onze leveringen/facturen zijn contant betaalbaar zonder korting bij de levering of afhaling. Elke vertraging in de betaling brengt onontkoombaar en van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, de verschuldigdheid mee van een nalatigheidinterest aan de wettelijke interestvoet vermeerderd met zeven procent, berekend van dag tot dag, vanaf de factuurdatum. Elke vertraging van meer dan 15 dagen vanaf de factuurdatum brengt van rechtswege de verschuldigdheid mee van een forfaitaire boete ten belope van 20% van het openstaande saldo met een minimum van €50. Elke herinnering of aanmaning tot betalen die wij versturen of doen versturen brengt de verschuldigdheid mee van een forfaitaire som van €12,5.
  4. Klachten betreffende de levering worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de 8 dagen na de leveringsdatum. Klachten betreffende de factuur worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de acht dagen na factuurdatum.
  5. Onze wijnen worden verkocht per karton van zes of twaalf flessen. Enkel na schriftelijke bevestiging van de verkoper zijn uitzonderingen toegestaan. Alle flessen zijn slechts leverbaar zover onze voorraad strekt. Ingeval van uitputting van een jaartal van een bepaalde wijn leveren we van de eerstvolgende oogst die door de betrokken wijnbouwer geproduceerd wordt, zonder recht van verhaal van korting en/of andere prijsreductie.
  6. Klachten betreffende de condities of de kwaliteit van de wijn of van de kurk worden aanvaard indien de betreffende wijn getoond wordt aan de verkoper en indien deze klacht door de verkoper gerechtvaardigd bevonden wordt. In dat geval zal de koper recht hebben op een gratis nieuwe fles wijn van hetzelfde type, indien nog beschikbaar.
  7. De bestellingen worden uitgevoerd zonder garantie van levering op vaste datum. Wijzigingen of laattijdigheid van leveringen in hoofde van de verkoper geven de koper niet het recht de koop te annuleren of om hiervoor een schadevergoeding te eisen.
  8. Wetgeving en territoriale bevoegdheid: alle handelsdaden verricht met onze eenmanszaak vallen onder de Belgische wetgeving. Bij betwisting, van welke aard ook, is alleen de rechtbank van Kortrijk bevoegd.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Wijnen Van Houcke levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Wijnen Van Houcke de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Wijnen Van Houcke kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wijnen Van Houcke geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Wijnen Van Houcke kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Wijnen Van Houcke verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Privacybeleid

Wijnen Van Houcke hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van Marketing. (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Wijnen Van Houcke, Krekelheedstraat 18, 8570 Vichte of via info@wijnenvanhoucke.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Wijnen Van Houcke, Krekelheedstraat 18, 8570 Vichte of via info@wijnenvanhoucke.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wijnen Van Houcke kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.